Klagomål

Rutiner för klagomålshantering

Synpunkter och klagomål från dig som vårdnadshavare är viktiga. De behövs för att vi ska bli bättre, utveckla våra verksamheter, förenkla vår information eller rätta till felaktigheter.  

Gör så här för att framföra dina synpunkter och klagomål

  • Ta kontakt med berörd personal. Personalen ansvarar för att ta emot ditt ärende och ge dig återkoppling. 
  • Ta kontakt med rektor om du upplever att du inte får den hjälp eller stöd du önskar. Rektor ansvarar för att ditt ärende utreds och återkopplas till dig.
  • Om du upplever att du inte får hjälp eller stöd från verksamheten eller om ditt klagomål gäller rektors tjänsteutövning ta kontakt med skolchef. 

Kontaktuppgifter

Förskolan Västanvinden

Rektor

Anna-Lena Karlström tel. 073-55 83 487 eller anna-lena.karlstrom@lindgardsskolan.se

Klagomål till huvudmannen

Om klagomål av någon anledning inte kan lämnas till rektor lämnas klagomål till huvudmannen.
skolchef Jennie Svedberg tel 0223 – 434 44
jennie.svedberg@lindgardsskolan.se

Den klagande kan vända sig till Västerås stad, som har tillsynsansvar för fristående förskolor, om det inte känns möjligt eller om denne känner sig missnöjd med hanteringen av klagomålet.

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta det, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har lämnat klagomålet. Huvudmannen ska aktivt verka för att rutinerna för klagomålshantering är kända bland elever, vårdnadshavare och personal.
(Skollagen 4 kap 8 §)